Návod Asus Cerberus Fortus Myš

Potrebujete príručku pre svoj Asus Cerberus Fortus Myš? Nižšie si môžete bezplatne prezrieť a stiahnuť príručku vo formáte PDF v slovenskom jazyku. Tento produkt má momentálne 4 často kladené otázky, 0 komentárov a má 0 hlasov. Ak toto nie je manuál, ktorý chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

ASUS Optical Gaming Mouse
Quick Start Guide
Model: Cerberus Fortus
Q13618/ First Edition / November 2017
ENGLISH
Package Contents:
• CerberusFortusGamingMouse
• QuickStartGuide
System Requirements:
• USBport
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Device features:
1. DPIbutton
2. Scrollwheel
3. Rightbutton
4. Leftbutton
5. Forwardbutton
6. Backwardbutton
Customizing multicolor LED lighting
LED Eects Command Keys
Switch
1
+
5
(Static>Breathing>Reactive>ColorCycle>O )
Change Color
(In Static/ Reactive mode)
Preset colors:
1
+
6
(Quickpickcolor):9presetcolors
(Red>Orange>Yellow>Green>Blue>Indigo>Purple>
RedViolet>White)
Customized colors:
1
+
4
Redcolorlevels(0~5)
1
+
2
Greencolorlevels(0~5)
1
+
3
Bluecolorlevels(0~5)
Change Eect Speed
(In Breathing/ Color Cycle mode)
1
+
6
Breathing:Fast(2sec)>Slow(8sec)>Mid(4sec)
ColorCycle:Fast(6sec)>Slow(55sec)>Mid(18sec)
3
4
5
6
2
1
Slovenčina
Obsah balenia:
• HernámyšCerberusFortus
• Stručnýnávodnapoužívanie
Požiadavky na systém:
• PortUSB
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Funkcie zariadenia:
1. TlačidloDPI
2. Rolovaciekoliesko
3. Pravétlačidlo
4. Ľavétlačidlo
5. Tlačidlodopredu
6. Tlačidlodozadu
Prispôsobenie viacfarebného LED osvetlenia
Svetelné LED efekty Príkazové klávesy
Prepínač
1
+
5
Nehybný>Dýchať>Rakčný>Farebnýcyklus>Vypnúť
Zmena farieb
(V statickom/reakčnom režime)
Preddenované farby:
1
+
6
(Rýchlyvýberfarby):9predvolenýchfarieb
(Červená>Oranžová>Žltá>Zelená>Modrá>Indigová>
Fialová>Červenoalová>Biela)
Prispôsobené farby:
1
+
4
úrovnečervenejfarby(0až5)
1
+
2
úrovnezelenejfarby(0až5)
1
+
3
úrovnemodrejfarby(0až5)
Rýchlosť zmeny efektu
(V režime dýchania/farebného
cyklu)
1
+
6
Dýchanie:Fast(Rýchle(2sekundy)>Slow(Pomaly)(8sekúnd)
>Mid(Stredne)(4sekundy)
Farebnýcyklus:Fast(Rýchle(6sekundy)>Slow(Pomaly)(55
sekúnd)>Mid(Stredne)(18sekundy)
3
4
5
6
2
1
Svenska
Förpackningens innehåll:
• CerberusFortusspelmus
• Snabbstartshandbok
Systemkrav:
• USB-port
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Enhetens egenskaper:
1. DPI-knapp
2. Rullhjul
3. Högerknapp
4. Vänsterknapp
5. Framåt-knapp
6. Bakåt-knapp
Anpassning av LED-belysning i era färger
LED-eekter Kommandoknappar
Växla
1
+
5
(Statisk>Pulserande>Reaktiv>Färgcykel>Av)
Ändra färg
(I statiskt/reaktivt läge)
Förinställ färger:
1
+
6
(Snabbvalavfärg):9förinställdafärger
(Röd>Orange>Gul>Grön>Blå>Indigo>Röd>Rödlila>
Vit)
Anpassade färger:
1
+
4
Rödafärgnivåer(0~5)
1
+
2
Grönafärgnivåer(0~5)
1
+
3
Blåfärgnivåer(0~5)
Ändra eekthastighet
(I pulserande/färgcykelläge)
1
+
6
Pulserande:Snabb(2sek)>Långsam(8sek)>Medel(4sek)
Färgcykel:Snabb(6sek)>Långsam(55sek)>Medel(18sek)
3
4
5
6
2
1
Čeština
Obsah balení:
• HernímyšCerberusFortus
• Rychlýprůvodce
Požadavky na systém:
• PortUSB
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Popis zařízení:
1. TlačítkoDPI
2. Rolovacíkolečko
3. Pravétlačítko
4. Levétlačítko
5. Tlačítkodopředu
6. Tlačítkodozadu
Přizpůsobení vícebarevného LED osvětlení
LED efekty Příkazové klávesy
Spínač
1
+
5
(Statický>Pulzování>Reaktivní>Barevnýcyklus>Vypnuto)
Změnit barvu
(Ve statickém/reaktivním režimu)
Předvolené barvy:
1
+
6
(Rychlývýběrbarev):9předvolenýchbarev
(Červená>Oranžová>Žlutá>Zelená>Modrá>Indigově
modrá>Fialová>Červenoalová>Bílá)
Přizpůsobené barvy:
1
+
4
úrovněčervenébarvy(0~5)
1
+
2
úrovnězelenébarvy(0~5)
1
+
3
úrovněmodrébarvy(0~5)
Změna rychlosti efektu
(V režimu pulzování/barevného
cyklu)
1
+
6
Pulzování:Rychlé(2s)>Pomalé(8s)>Střední(4s)
Barevnýcyklus:Rychlé(6s)>Pomalé(55s)>Střední(18s)
3
4
5
6
2
1
Español
Contenido del paquete:
• RatónparajuegosCerberusFortus
• Guíadeiniciorápido
Requisitos del sistema:
• PuertoUSB
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Características del dispositivo:
1. BotónPPP
2. Ruedadedesplazamiento
3. Botónderecho
4. Botónizquierdo
5. BotónAvanzar
6. BotónRetroceder
Personalizar la iluminación de LED multicolor
Efectos de LED Botones de comandos
Conmutar
1
+
5
(Estático>Respiración>Reactivo>Ciclodecolor>
Desactivado)
Cambiar color
(En modo Estático/Reactivo)
Colores predenidos:
1
+
6
(Selecciónrápidadecolor):9colorespredenidos
(Rojo>Naranja>Amarillo>Verde>Azul>Añil>Púrpura>
Violetarojizo>Blanco)
Colores personalizados:
1
+
4
Nivelesdecolorderojo(0~5)
1
+
2
Nivelesdecolordeverde(0~5)
1
+
3
Nivelesdecolordeazul(0~5)
Cambiar velocidad del efecto
(En modo Respiración/Ciclo de
color)
1
+
6
Respiración:Rápida(2s)>Lenta(8s)>Media(4s)
Ciclodecolor:Rápida(6s)>Lenta(55s)>Media(18s)
3
4
5
6
2
1


Cerberus Fortus


USB
Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 

DPI 1
 2
 3
 4
 5
 6
LED
LED 

1
+
5




1
+
6
9



)5~0
4
+
1
)5~0
2
+
1
)5~0
3
+
1


1
+
6
4
82
1855
6
3
4
5
6
2
1
繁體中文
包裝內容物: 系統需求:
•CerberusFortus遊戲滑鼠
USB連接埠
•快速使用指南
•Windows
®
10/Windows
®
8.1/Windows
®
7/MacOS
裝置介紹:
1.DPI鍵
2. 滾輪
3.右鍵
4.左鍵
5.向前按鈕
6.向後按鈕
客製化彩色 LED 燈
燈效 命令鍵
切換
1
+
5
(恆亮>呼吸>觸發>彩色循環>關閉)
更改顏色
(恆亮模式 / 觸發模式 )
預設顏色
1
+
6
(快速選擇顏色):9種預設顏色
(紅色>橙色>黃色>綠色>藍色>靛藍色>紫色>紅紫色>白
色)
客製化顏色
1
+
4
紅色層級(0~5)
1
+
2
綠色層級(0~5)
1
+
3
藍色層級(0~5)
更改燈效速度
(呼吸模式 / 彩色循環模式)
1
+
6
呼吸:快速(2秒)>慢速(8秒)>中速(4秒)
彩色循環:快速(6秒)>慢速(55秒)>中速(18秒)
3
4
5
6
2
1
Verpackungsinhalt:
• CerberusFortusGamingMaus
• Schnellstartanleitung
Systemvoraussetzungen:
• USB-Anschluss
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Gerätefunktionen:
1. DPI-Taste
2. Scrollrad
3. RechteTaste
4. LinkeTaste
5. Vorwärts-Taste
6. Rückwärts-Taste
Anpassen der mehrfarbigen LED-Beleuchtung
LED-Eekte Befehlstasten
Umschalten
1
+
5
(Statisch>Pulsierend>Reagierend>Farbwechsel>Aus)
Farbe ändern
(Im Statischen/Reagierenden Modus)
Voreingestellte Farben:
1
+
6
(SchnelleFarbwahl):9voreingestellteFarben
(Rot>Orange>Gelb>Grün>Blau>Indigoblau>Violett>
Rotviolett>Weiß)
Angepasste Farben:
1
+
4
RoteFarbstufen(0~5)
1
+
2
GrüneFarbstufen(0~5)
1
+
3
BlaueFarbstufen(0~5)
Eektgeschwindigkeit ändern
(Im Pulsierenden/Farbwechsel-Modus)
1
+
6
Pulsierend:Schnell(2Sek.)>Langsam(8Sek.)>Mittel(4Sek.)
Farbwechsel:Schnell(6Sek.)>Langsam(55Sek.)>Mittel(18Sek.)
3
4
5
6
2
1
ッケ
• CerberusFortusゲーグマ
クイックスートイド
シス
• USBポー
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS®
本機の機能
1. DPIボタ
2. ロールホイール
3. 右ボタ
4. 左ボタ
5. 進むボタ
6. るボ
LED点灯色の
LEDエ ンド
イッチ
1
+
5
(常時点灯→ゆ点滅→点灯→グラデーシン→消
灯)
色の変更
(常時点灯/ 点灯モド)
ット
1
+
6
(ラー選択オプシン):9色の
(ド→オレンジ→イエロー>グーン→ブルー→インデゴ→
ープ>レッイオレット→ワイト)
のカスタマイ:
1
+
4
レベル(0~5)
1
+
2
ンカレベル(0~5)
1
+
3
ブルーカラレベル(0~5)
エフトのスピ
(ゆ点滅/ デー
ード)
1
+
6
点滅:高速(2秒)→低速(8秒)→中速(4秒)
デーシン:高速(6秒)→低速(55秒)→中速(18秒)
3
4
5
6
2
1
Комплект поставки:
• ИгроваямышьCerberusFortus
• Краткоеруководство
Системные требования:
• ПортUSB
• Windows10/Windows8.1/Windows7/MacOS
Функции устройства:
1. КнопкаDPI
2. Колесикопрокрутки
3. Праваякнопка
4. Леваякнопка
5. Кнопкавперед
6. Кнопканазад
Настройка многоцветной подсветки
Эффекты Командные клавиши
Переключатель
1
+
5
(Статический>Дыхание>Реактивный>Цветовойцикл>
Выкл.)
Изменить цвет
(В статическом / реактивном
режиме)
Предустановленные цвета:
1
+
6
(Быстрыйвыборцвета):9предустановленныхцветов
(Красный>Оранжевый>Желтый>Зеленый>Синий>
Индиго>Фиолетовый>Красно-фиолетовый>Белый)
Индивидуальные цвета:
1
+
4
Уровникрасногоцвета(0~5)
1
+
2
Уровнизеленогоцвета(0~5)
1
+
3
Уровнисинегоцвета(0~5)
Скорость изменения эффекта
(В режиме Дыхание / Цветовой
цикл)
1
+
6
Дыхание:быстрое(2сек.)>медленное(8сек.)>нормальное
(4сек.)
Цветовойцикл:быстрый(6секунд)>медленный(55секунд)
>средний(18секунд)
3
4
5
6
2
1
Deutsch
日本語
РУССКИЙ
FRANÇAIS
Contenu de la boîte :
• SourisdejeuCerberusFortus
• Guidededémarragerapide
Conguration requise :
• PortUSB
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Caractéristiques de l'appareil :
1. BoutonDPI
2. Molette
3. Boutondroit
4. Boutongauche
5. BoutonSuivant
6. BoutonPrécédent
Personnaliser l'éclairage LED multicolore
Eets lumineux Boutons de commande
Basculer
1
+
5
(Statique>Pulsation>Réactif>Cycledecouleurs>Éteint)
Changer de couleur
(En mode statique / réactif)
Couleurs prédénies :
1
+
6
(Choixdecouleursrapide):9couleursprédénies
(Rouge>Orange>Jaune>Vert>Bleu>Indigo>Violet>
Pourpre>Blanc)
Couleurs personnalisées :
1
+
4
Niveauxderouge(0-5)
1
+
2
Niveauxdevert(0-5)
1
+
3
Niveauxdebleu(0-5)
Changer la vitesse de l'eet
(En mode pulsation / cycle de
couleurs)
1
+
6
Pulsation:Rapide(2sec)>Lent(8sec)>Moyen(4sec)
Cycledecouleurs:Rapide(6sec)>Lent(55sec)>Moyen
(18sec)
3
4
5
6
2
1
Contenuto della confezione:
• MouseGamingCerberusFortus
• Guidarapida
Requisiti di sistema:
• PortaUSB
• Windows®10/Windows®8.1/Windows®7/MacOS
Funzionalità del dispositivo:
1. TastoDPI
2. Rotellinadiscorrimento
3. Tastodestro
4. Tastosinistro
5. Tastoavanti
6. Tastoindietro
Personalizzazione dell'illuminazione LED multicolore
Eetti LED Tasti comando
Selezione eetto
1
+
5
(Statico>Respiro>Reattivo>Ciclocolore>O)
Cambio colore
(Per le modalità Statico/Reattivo)
Colori preimpostati
1
+
6
(Selezionerapidacolore):9coloripreimpostati
(Rosso>Arancione>Giallo>Verde>Blu>Indaco>Viola>
Violetto>Bianco)
Colori personalizzati:
1
+
4
Livellodelrosso(0~5)
1
+
2
Livellodelverde(0~5)
1
+
3
Livellodelblu(0~5)
Selezione velocità eetto
(Per le modalità Respiro/Ciclo
colore)
1
+
6
Respiro:Veloce(2sec)>Lenta(8sec)>Media(4sec)
Ciclocolore:Veloce(6sec)>Lenta(55sec)>Media(18sec)
3
4
5
6
2
1
Italiano
設備名稱
遊戲滑鼠,型號(型式):CerberusFortus
單元
限用物質及其化學符號
鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr
+6
) 多溴聯苯 (PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上蓋
下蓋
電路板
連接線材
備考1.“ 超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基
準值。
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.“-”係指該項限用物質為排除項目。
台灣 Rohs 限用物質含有情況標示:
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 10.66 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na Asus Cerberus Fortus Myš a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s Asus Cerberus Fortus Myš?
Áno Žiadny
Ohodnoťte výrobok ako prvý
0 hlasy

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o Asus Cerberus Fortus Myš. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu Asus Cerberus Fortus Myš papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať Asus. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu Asus Cerberus Fortus Myš v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka Asus
Model Cerberus Fortus
Kategória Myši
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 10.66 MB

Všetky príručky pre Asus Myši
Ďalšie príručky od Myši

Často kladené otázky o Asus Cerberus Fortus Myš

Náš tím podpory vyhľadáva užitočné informácie o výrobkoch a odpovede na často kladené otázky. Ak nájdete v našich často kladených otázkach nejakú nezrovnalosť, dajte nám o tom vedieť pomocou nášho kontaktného formulára.

Aký je najlepší povrch na použitie myši? Overená

Tradičná trackball myš bude fungovať najlepšie na polstrovanom povrchu, napríklad na podložke pod myš. Optická myš bude fungovať na takmer akomkoľvek rovnom povrchu, s výnimkou priehľadných alebo reflexných povrchov. Povrchy s vytlačeným opakujúcim sa vzorom môžu rušiť fungovanie myši.

Bolo to užitočné (113) Čítaj viac

Čo je to ergonomická myš? Overená

Každodenné dlhodobé používanie bežnej myši môže mať za následok bolesť ruky a zápästia. Toto sa tiež nazýva RSI (Repetitive Strain Injury). Ergonomická myš je tvarovaná tak, aby tieto problémy redukovala alebo im predchádzala.

Bolo to užitočné (50) Čítaj viac

Aký je rozdiel medzi normálnou myšou a hernou myšou? Overená

Každá herná myš môže byť použitá ako bežná myš. Herná myš má však často na určitých miestach na uľahčenie hrania ďalšie tlačidlá. Existujú dokonca aj herné myši, ktoré majú tlačidlá, ktoré majú lepšie hrať konkrétnu hru.

Bolo to užitočné (45) Čítaj viac

Aká veľkosť myši je najlepšia pre moju ruku? Overená

Čiastočne to závisí od osobných preferencií a nevyhnutnosti, ale všeobecne by myš mala predstavovať asi 60% veľkosti vašej ruky. Toto je najpohodlnejšie a najergonickejšie.

Bolo to užitočné (36) Čítaj viac
Návod Asus Cerberus Fortus Myš

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie