Návod AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo

Potrebujete návod na AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo? Ďalej si môžete zdarma pozrieť a stiahnuť návod vo formáte PDF. K dispozícii sú tiež často kladené otázky, hodnotenie výrobku a spätná väzba od používateľov, vďaka ktorým môžete svoj výrobok optimálne používať. Ak toto nie je návod, ktorý ste hľadali, dajte nám o tom vedieť.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

44
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUES
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
TÜRKÇE
DEUTSCH
NORSK
POLSKI
MAGYAR
ČESKY
SLOVENSKY
HRVATSKI
LATVISKI
LIETUVIŠKAI
EESTI
ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
中文
ESPAÑOL
ÅËËÇÉÊÁ
Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,
CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole
Bitte lesen und
aufbewahren!
Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux
prescriptions, Declaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, Symboles
Prière de lire et de
conserver!
Dati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità
CE, Collegamento alla rete, Manutenzione, Simboli
Si prega di leggere le
istruzioni e di conservarle!
Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,
Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, Símbolos
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!
Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,
Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, Symbole
Por favor leia e conserve em
seu poder!
Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, Symbolen
Lees en let goed op
deze adviezen!
Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,
CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, Symboler
Vær venlig at læse og
opbevare!
Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna, CE-
Försäkran, Nätanslutning, Skötsel, Symboler
Var god läs och tag tillvara
dessa instruktioner!
Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, Symbolit
Lue ja säilytö!
Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use,
EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols
Please read and save
these instructions!
Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,
CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, Symboler
Vennligst les og
oppbevar!
Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ,
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Óõíäåóç óôï çëåêôñéêï äéêôõï, Óõíôçñçóç,
Óõìâïëá
Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå
ôéò êáé öõëÜîôå ôéò!
Technická data , Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,
Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údržba, Symboly
Po přečtení uschovejte
Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotycce bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Świadectwo zgodnci ce, Poączenie do sieci, Gwarancja, Symbole
Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,
Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, Szimbólumok
Olvassa el és
őrizze meg
Prosimy o uwne przeczytanie i przestrzeganie
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.
Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Şebeke
bağlantisi, Bakim, Semboller
Lütfen okuyun ve
saklayın
Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,
CE-Vyhlásenie konformity, Sieťová prípojka, Údrzba, Symboly
Prosím prečítať a
uschovať!
Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,
CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, Simboli
Molimo pročitati i
sačuvati
Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums,
Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, Simboli
Pielikums lietošanas
pamācībai
Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį,
CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, Simboliai
Prašome perskaityti ir
neišmesti!
Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,
EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, Sümbolid
Palun lugege läbi ja hoidke
alal!
Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû
Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è ñîõðàíèòå
íàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþ
Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå,
ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè
Ìîëÿ ïðî÷åòåòå è
çàïàçåòå!
技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 电源插头, 维
修, 符号
请详细阅读并妥善保存!
SLOVENŜĈINA
36
Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,
Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje,Simboli
Prosimo preberite in
shranite!
37
38
39
40
41
42
43
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 1.72 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo?
Áno Žiadny
Ohodnoťte výrobok ako prvý
0 hlasy

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať AEG. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka AEG
Model PN 3000 R2
Kategória Rotačné kladivá
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 1.72 MB

Všetky príručky pre AEG Rotačné kladivá
Ďalšie príručky od Rotačné kladivá

Náš tím podpory vyhľadáva užitočné informácie o výrobkoch a odpovede na často kladené otázky. Ak nájdete v našich často kladených otázkach nejakú nezrovnalosť, dajte nám o tom vedieť pomocou nášho kontaktného formulára.

Aký je rozdiel medzi príklepovou vŕtačkou a vŕtacím kladivom? Overená

Na vŕtanie otvorov do tehál a maltových múrov je možné použiť príklepové vrtáky. Na vŕtanie otvorov do betónových stien potrebujete vŕtacie kladivo.

Bolo to užitočné (174) Čítaj viac

Čo znamená Joule (J) vo vzťahu k rotačným kladivám? Overená

Počet Joule je údajom o energii nárazu rotačného kladiva. Na vŕtanie bežných otvorov do betónu stačí rotačné kladivo s 2,2 J.

Bolo to užitočné (109) Čítaj viac

Musím pri používaní vŕtačky nosiť ochranu sluchu? Overená

Áno, mal by si. Aj keď sa množstvo hluku produkovaného vrtákom môže u rôznych značiek a modelov líšiť, dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Preto je dobré nosiť ochranu sluchu.

Bolo to užitočné (68) Čítaj viac

Môžem elektrické náradie skladovať v kôlni alebo garáži? Overená

Všeobecne platí, že elektrické náradie môžete skladovať v kôlni alebo garáži, aj keď tam občas mrzne. Pre životnosť elektrického náradia je však lepšie ho skladovať na suchom mieste bez väčších teplotných výkyvov. V kôlni alebo garáži môžu rozdiely teplôt spôsobiť tvorbu kondenzátu, ktorý môže spôsobiť hrdzu. Náradie, ktoré je napájané batériami, navyše vydrží kratšie a pri veľmi nízkych teplotách sa tak dobre nenabíja. Aby ste si boli istí, ako má byť vaše elektrické náradie uskladnené, vždy si dôkladne prečítajte návod na použitie.

Bolo to užitočné (0) Čítaj viac

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Návod AEG PN 3000 R2 Rotačné kladivo

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie