Návod Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač

Potrebujete príručku pre svoj Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač? Nižšie si môžete bezplatne prezrieť a stiahnuť príručku vo formáte PDF v slovenskom jazyku. Tento produkt má momentálne 4 často kladené otázky, 0 komentárov a má 0 hlasov. Ak toto nie je manuál, ktorý chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

Obsah
Zkontrolujte položky balení.
ÿ Walkman (1)
ÿ Sluchátka (1)
ÿ Koncovky (1 sada)
ÿ Stručný návod kobsluze (tato příručka)
ÿ Kabel USB (1)
ÿ Svorka (1)
Nabíjení baterie
Přehrávač Walkman nabijte jeho připojením kpočítači.
Zhruba
3hodiny
Nabíjení
Plně nabito
Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.
¼ Tip
ˎ
Zbývající kapacitu akumulátoru lze zkontrolovat na obrazovkách rádia FM a
přehrávání hudby.
Poznámka
ˎ
Aby nedošlo kdegradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každoročně.
ˎ
Při nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.
Stručný návod k obsluze
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NWZ-M504
4-539-959-72(1)
Uživatelská příručka – instalace a
zobrazení
Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje
základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky
zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na
přehrávač Walkman.
1 Připojte zařízení Walkman ke
spuštěnémupočítači.
2 Otevřete následující složky a dvakrát
klikněte na spustitelný soubor vpřehrávači
Walkman.
ˎ
Windows 7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎ
Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník
souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS]
– [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎ
Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento
počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
ˎ
Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].
3 Dokončete instalaci postupem podle
pokynů na obrazovce.
4 Uživatelskou příručku zobrazíte dvojím
kliknutím na zástupce či ikonu aliasu
vygenerovanou na počítači.
O příručkách
Podrobné informace o přehrávači WALKMAN® viz Uživatelská
příručka na internetu.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat
komunikační poplatky podle vaší smlouvy.
Základní informace o ovládání, adresu webových stránek zákaznické
podpory a důležité informace naleznete v části „Uživatelská příručka
– instalace a zobrazení“ v tomto dokumentu.
Součásti a ovládací prvky
Vestavěný mikrofon
Displej
Tlačítko (*1)
ˎ
Zapne/vypne napájení
ˎ
Provede požadované položky
ˎ
Spustí/pozastaví přehrávání hudby
ˎ
Zvedne příchozí hovory
Výkyvný přepínač
Otočením vyberte položku či
proveďte následující operace.
ˎ
Rychle vpřed/rychle zpět u
přehrávání hudby
ˎ
Přejde na začátek předchozí (či
aktuální) skladby nebo přejde na
začátek další skladby
ˎ
Vybere předchozí či další
přednastavenou rádiovou stanici FM
Vytažením a otočením proveďte
následující operace.
ˎ
Přeskočí na předchozí/další složku
ˎ
Vybere rádiovou stanici FM ručně
Konektor sluchátek
Zasuňte konektor sluchátek do
aretované polohy.
Konektor USB
Tlačítko RESET
Chcete-li přehrávač Walkman
resetovat, stiskněte tlačítko RESET
perem, kancelářskou sponkou atd.
6NCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ˎ
Vrátí se na předchozí obrazovku
ˎ
Ukončí/stornuje hovor
Stisknutím a přidržením zobrazíte
[Music] vnabídce Home.
Tlačítko VOL (Hlasitost) + (*1)/–
Stisknutím nastavíte hlasitost.
Stisknutím tlačítka VOL + hlasitost
zvýšíte a tlačítkem VOL – hlasitost
snížíte.
Přepínač HOLD
Přeruší funkci ovládacích tlačítek,
a zabrání tak nechtěnému zásahu
při nošení zařízení Walkman.
Značka N
Dotykem chytrého telefonu
vybaveného funkcí NFC na tuto
značku jej připojíte kpřehrávači
Walkman.
Očko pro upevnění řemínku
Integrovaná anténa Bluetooth
Při aktivním připojení Bluetooth
nezakrývejte anténu rukama ani
jiným předmětem. Jinak zřejmě
dojde ke ztrátě připojení.
*
1
Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)
Alarm (zvuková signalizace) svarováním [Check the volume level] (Ověřte
nastavení hlasitosti) slouží kochraně sluchu při prvním nastavení
hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit
stisknutím libovolného tlačítka.
Poznámka
ˎ
Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
ˎ
Po úvodním varování je zvukový signál svarováním opakován každých
20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá.
Jestliže ktomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
ˎ
Vypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro
sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch
bezpečná.
Připevnění svorky
Použijte svorku (součástí dodávky)
k připevnění přehrávače Walkman
na kapsu oblečení nebo k batohu.
Umístěte svorku podle nákresu a
posuňte ji ve směru šipky, dokud
nebudou tři výčnělky pevně
uchyceny.
Výčnělky Výčnělek
¼ Tip
ˎ
Pokud chcete svorku vyjmout, posuňte ji proti směru šipky.
Poznámka
ˎ
Pokud je k přehrávači Walkman připevněn řemínek, odstraňte ho před
připevněním svorky.
ˎ
Před připojením jedním klepnutím (NFC) k chytrému telefonu vyjměte
svorku.
Zapnutí a vypnutí napájení
Zapnutí napájení
Posuňte přepínač HOLD vopačném směru než ukazuje šipka.
Stiskněte tlačítko
.
Volba jazyka displeje
Pro nabídky a zprávy na displeji lze vybrat jazyk.
1 Vnabídce Home vyberte [Settings] (Nastavení).
2 Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) -
požadovaný jazyk.
Vypnutí napájení
Stiskněte a přidržte tlačítko .
¼ Tip
ˎ
Při absenci obsluhy dojde kvypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky
UVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ˎ
Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde kjeho
automatickému vypnutí.
ˎ
Jazyk displeje vyberte před přenášením obsahu.
Použití přehrávače Walkman
Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.
Zobrazení nabídky [Music]
(Hudba) v nabídce Home
5VKUMPÙVGCRĈKFTĨVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
Výběr položky Otočením výkyvného přepínače zvolte
potřebnou nabídku a pak ji potvrďte
stisknutím tlačítka
.
Návrat na předcho
obrazovku
5VKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
Přehrávání hudby.
Přehrávání hudby uložené na chytrém
telefonu, který je připojen pomocí připojení
Bluetooth.
Příjem rádiových stanic FM.
Úpravy různých nastavení vpřehrávači
Walkman (párování apod.).
Uvedené obrázky a obrazovky slouží pouze jako reference a mohou se
lišit od skutečného výrobku či obrazovky.
Přehrávání hudby
Užijte si přehrávání hudby přenesené na přehrávač Walkman.
1 Vnabídce Home vyberte [Music] (Hudba)
a pak stiskněte tlačítko
.
2 Vybírejte požadovanou metodu hledání a
položky, dokud se nezobrazí seznam
skladeb, a pak zvolte požadovanou skladbu.
Spustí se přehrávání a zobrazí se obrazovka přehrávání
hudby.
Pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko
na
obrazovce přehrávání hudby.
Název skladby
Uplynulý čas
aktuální skladby
Nastavení
Opakovat
Stav telefonního
hovoru přes připojení
Bluetooth
Ikona stavu baterie
Nastavení Ekvalizér
Stav přehrávání
Nastavení Shuffle
(Náhodně)
Jméno umělce
¼ Tip
ˎ
Při absenci obsluhy během přehrávání hudby dojde kvypnutí obrazovky.
ˎ
Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby zjiných obrazovek během
přehrávání hudby zobrazte
[Music] (Hudba) stisknutím a podržením
VNCÐçVMC*1/'Ş$#%-CRCM\PQXWUVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ˎ
Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman během pozastavení
dojde kjeho automatickému vypnutí.
ˎ
Podrobné pokyny pro přenos hudby do přehrávače Walkman, různé operace
pro přehrávání hudby, poslech rádia FM a různá nastavení viz Uživatelská
příručka nainstalovaná vpočítači nebo adresa URL uvedená včásti „O
příručkách“ na titulní straně této příručky.
Párování a připojení kchytrému
telefonu
Přehrávač Walkman lze použít jako bezdrátová sluchátka pro poslech
hudby uložené vchytrém telefonu. Nicméně není možné poslouchat
hudbu nebo rádio FM přehrávané na přehrávači Walkman bezdrátově
prostřednictvím sluchátek či reproduktorů Bluetooth.
Přijímá Vysílá
1
Uveďte přehrávač Walkman do režimu párování.
Znabídky Home přehrávače Walkman vyberte [Settings]
(Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth)
– [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) –
[Bluetooth On] (Zapnout Bluetooth) – [Add Device (Pairing)]
(Přidat zařízení (párování)).
2 Zapněte funkci Bluetooth na chytrém
telefonu a vyhledejte přehrávač Walkman
na obrazovce nastavení Bluetooth.
Vzobrazeném seznamu nalezených zařízení na obrazovce
nastavení Bluetooth klepněte na [NWZ-M504].
Je-li požadováno zadání přístupového kódu, zadejte „0000“.
Dokončete párování postupem podle pokynů na obrazovce.
Přehrávač Walkman a chytrý telefon jsou vzájemně spárovány a je
sestaveno připojení.
¼ Tip
ˎ
Pro vypnutí funkce Bluetooth vyberte znabídky Home přehrávače Walkman
položky
[Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení
Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth
Off] (Vypnout Bluetooth).
Řešení potíží
Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit
provedením následujících kroků.
1 Vyhledejte příznaky potíží včásti „Řešení potíží“
vUživatelské příručce (dokument HTML) a
vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.
2 Připojením přehrávače Walkman kpočítači dobijte
baterii.
3 Propiskou či sponkou na
spisy atp. stiskněte tlačítko
RESET.
4 Po resetování přehrávače
Walkman jej zapnete
stisknutím tlačítka
.
Symptom a nápravné opatření
Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není rozpoznán
vpočítači.
ˎ
Kabel USB (součást dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB
počítače. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
ˎ
Použijte kabel USB, který je součástí dodávky.
ˎ
Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém
nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem
několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman
po jeho přibl. 10 minutovém připojení kpočítači.
Přehrávač Walkman nefunguje nebo nelze zapnout napájení.
ˎ
Při nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.
Počkejte na dokončení nabíjení.
Nelze se spárovat schytrým telefonem.
ˎ
Přehrávač Walkman funguje jako přijímač Bluetooth a nemůže se
připojit ke sluchátkům/reproduktorům Bluetooth, protože ty také
fungují jako přijímače.
ˎ
Pokud se podpůrné profily liší, nelze přehrávač Walkman a chytrý
telefon spárovat. Další informace viz Uživatelská příručka, část
Technické údaje“.
Symptom a nápravné opatření
Nelze se připojit pomocí funkce Bluetooth.
ˎ
Ověřte, zda je zaktivována funkce Bluetooth na chytrém telefonu a
přehrávači Walkman.
ˎ
Na obrazovce nastavení Bluetooth chytrého telefonu zkontrolujte, je-li
přehrávač [NWZ-M504] zobrazen jako připojený. Není-li přehrávač
Walkman připojený, klepněte na [NWZ-M504].
Tlačítko RESET
Bezpečnostní opatření
Informace o zákonech a ochranných známkách
Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete
v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je
dodaný software nutné nainstalovat do počítače.
O sluchátkách do uší
Koncovky zvukově utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika
poškození uší či ušních bubínků vpřípadě vyvinutí vysokého tlaku na
koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty zuší. Po použití koncovek
zajistěte jejich opatrné vyjmutí zuší.
Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
ˎ
Přehrávač Walkman a chytrý telefon lze spárovat pomocí funkce jedním
dotykem (NFC).
ˎ
Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka nainstalovaná vpočítači nebo
adresa URL uvedená včásti „O příručkách“ na titulní straně této příručky.
Zvednutí/zavěšení hovoru
Telefonní hovor chytrého telefonu lze zvednout a zavěsit.
Vestavěný mikrofon
Zavěšení/odmítnutí
Zvednutí hovoru
Zvednutí hovoru
Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko .
%JEGVGNKRĈçEJQ\çJQXQTQFOçVPQWVUVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-RĈK
příjmu hovoru.
¼ Tip
ˎ
Mikrofon je vestavěn uvnitř pod logotypem Sony.
ˎ
Hlasitost hovorů a hudby lze nastavit nezávisle na sobě.
ˎ
Když se přehrávač Walkman automaticky vypne, dojde kpřerušení připojení
Bluetooth a nelze přijímat telefonní hovory.
Zavěšení hovoru
5VKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ILJ7
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 0.24 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač?
Áno Žiadny
Ohodnoťte výrobok ako prvý
0 hlasy

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať Sony. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka Sony
Model NWZ-M504 Walkman
Kategória Mp3 prehrávače
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 0.24 MB

Všetky príručky pre Sony Mp3 prehrávače
Ďalšie príručky od Mp3 prehrávače

Často kladené otázky o Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač

Náš tím podpory vyhľadáva užitočné informácie o výrobkoch a odpovede na často kladené otázky. Ak nájdete v našich často kladených otázkach nejakú nezrovnalosť, dajte nám o tom vedieť pomocou nášho kontaktného formulára.

Čo mám robiť, keď pripojím k prístroju slúchadlá, ktoré nepracujú správne. Overená

Je možné, že sa v otvore, kde sú pripojené slúchadlá, nahromadili nečistoty, ktoré bránia v správnom kontakte. Najlepšie sa to čistí stlačeným vzduchom. Ak máte pochybnosti, dajte to urobiť odborníkom.

Bolo to užitočné (38) Čítaj viac

Aký je rozdiel medzi MP3, WAV, AIFF a FLAC? Overená

Rozdiel je v tom, že WAV, AIFF a FLAC sú bezstratové typy súborov, kde Mp3 je „stratový“ typ súboru. To znamená, že na vytvorenie MP3 sa použije väčšie množstvo kompresie. Tým sa súbory zmenšujú, ale vedie to aj k strate kvality.

Bolo to užitočné (30) Čítaj viac

Čo znamená Mp3? Overená

Mp3 je skratka pre MPEG3. Toto je skratka pre Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Mp3 je najpoužívanejší formát súborov na ukladanie a prehrávanie hudby alebo iných zvukových foriem.

Bolo to užitočné (19) Čítaj viac

Koľko je kilobajt, megabajt, gigabajt a terabajt? Overená

Jeden kilobajt pozostáva z 1 000 bajtov. 1 megabajt = 1 000 kilobajtov. 1 gigabajt = 1 000 megabajtov. 1 terabajt = 1 000 gigabajtov.

Bolo to užitočné (18) Čítaj viac
Návod Sony NWZ-M504 Walkman Mp3 prehrávač

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie