Návod Asus WT425 Myš

Potrebujete príručku pre svoj Asus WT425 Myš? Nižšie si môžete bezplatne prezrieť a stiahnuť príručku vo formáte PDF v slovenskom jazyku. Tento produkt má momentálne 4 často kladené otázky, 0 komentárov a má 0 hlasov. Ak toto nie je manuál, ktorý chcete, kontaktujte nás.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

Q12745/ Revised Edition V2 / April 2017
WT425 Wireless Optical Mouse
Model Name: WT425/WT425M
ČEŠTINA
Obsah krabice:
a. Bezdrátová optická myš 2,4 GHz
b. Přijímač Nano USB 2,4 GHz
c. 1 x baterie AA
d. Stručná příručka
e. Záruční list
Vložení baterie
1. Sejměte kryt.
2. Vložte baterie do přihrádky tak, aby
byla dodržena správná polarita.
3. Nasaďte kryt.
UPOZORNĚNÍ:
Přiložené baterie nejsou nabíjecí.
Nebudete-li myš delší dobu používat,
vyjměte baterie.
Použijte nové baterie a baterie stejného
typu.
Připojení k POČÍTAČI
1. Zasuňte přijímač USB do volného portu
USB.
2. Zapněte vypínač
.
POZNÁMKY:
Přijímač USB můžete uchovávat uvnitř
myši.
Jestliže myš nepoužíváte, vypněte
napájení, aby se šetřila energie.
Pokud indikátor pod kolečkem myši
desetkrát modře blikne, aniž byste jej
používali pro nastavení DPI, je třeba
vyměnit vybité baterie myši.
Nastavení DPI
Chcete-li změnit DPI, stiskněte tlačítko DPI.
Viz následující informace o indikátorech
DPI:
1000 dpi (výchozí): Modrý indikátor LED
pod rolovacím kolečkem jednou pomalu
blikne.
1600 dpi: Modrý indikátor LED pod
rolovacím kolečkem blikne rychle dvakrát.
POZOR: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU BATERIE
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ZA NESPRÁVNÝ TYP.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE
POKYNŮ.
Rzměry myši
106.84 mm (D) x 74.73 mm (Š) x 39.13mm
(V)
Hmotnost myši
82g (s baterií)
Hmotnost přijímače nano USB
2.0g
Funkce tlačítka
1 Levé tlačítko: klepnutí levým tlačítkem
2 Pravé tlačítko: klepnutí pravým
tlačítkem
3 Kolečko: posouvání nahoru/dolů a
klepnutí prostředním tlačítkem
4 Přepínač DPI : 1000 / 1600
5 Levé horní tlačítko: Dopředu (Internet)
6 Levé dolní tlačítko:
Zpět (Internet)
MAGYAR
A csomagja a következőket tartalmazza
:
a. 2,4 GHz-es vezeték nélküli optika egér
b. Nano USB 2,4 GHz-es vevő
c. 1 x AA elem
d. Gyors üzembe helyezési útmutató
e. Garantikort
Az elem beszerelése
1. Távolítsa el a burkolatot.
2. A megfelelő polaritás-jelzés szerint
helyezze be az elemet a rekeszbe.
3. Helyezze vissza fedelet.
VIGYÁZAT:
A mellékelt elemek nem újratölthetőek.
Ha hosszabb ideig nem használja az
egeret, távolítsa el az elemeket.
Új, vagy hasonló típusú elemeket
használjon.
Podłączanie do komputera
1. Illessze be az USB vevőt egy
rendelkezésre álló USB portba.
2. Kapcsolja be a főkapcsolót.
MEGJEGYZÉSEK:
Az USB vevőkészüléket az egér
belsejében lehet tárolni.
Az energiatakarékosság érdekében
kapcsolja ki a tápellátást, amikor nem
használja az egeret.
Cseréljen elemeket, ha az egér
tápfeszültsége alacsony. Ezt a
görgetőkerék alatti lévő LED tízszer
történő felvillanása jelez, amikor nem
használja DPI beállítások végzéséhez.
DPI beállítása
A DPI módosításához nyomja meg a DPI
gombot. A DPI jelzőfényeket illetően lásd
az alábbi táblázatot:
1000 dpi (alapértelmezett): Lassan
villogó kék LED egyszer a görgetőkerék
alatt.
1600 dpi: Gyorsan villogó kék LED kétszer a
görgetőkerék alatt.
VIGYÁZAT: A NEM MEGFELELŐ
AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA
ROBBANÁSVESZÉLYES AZ ÚTMUTATÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A
HASZNÁLT AKKUMULÁTORTÓL.
Egér méretei
106.84 mm (H) x 74.73 mm (Sz) x 39.13mm (M)
Egér tömege
82g (akkumulátorral)
Nano USB-vevő tömege
2.0g
Gombfunkciók
1 Bal gomb: Bal kattintás
2 Jobb gomb: Jobb kattintás
3 Kerék: Görgetés fel/le és középső
kattintás
4 DPI váltás gomb: 1000 / 1600
5 Bal oldali felső gomb: Előre (Internet)
6 Bal oldali alsó gomb: Vissza (Internet)
ENGLISH
Installing the batteries
Connecting to PC
Adjusting DPI
1. Insert the USB receiver into an available USB
port.
2. Turn on the power switch.
Your package includes:
a. 2.4GHz wireless optical mouse
b. Nano USB 2.4 GHz receiver
c. 1 x AA battery
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card
Button functions
1 Left button: Left-click
2 Right button: Right-click
3 Wheel: Scroll up/down and middle-click
4 DPI switch button: 1000 / 1600
5 Left side upper button: Forward (Internet)
6 Left side lower button: Backward (Internet)
1. Remove the bottom cover.
2. Insert the battery into the
slot, taking note of the
correct polarity.
3. Replace the cover.
CAUTION:
The bundled battery is not chargeable.
If you do not use the mouse for a long time, remove the
battery.
Use new and similar-type batteries.
NOTES:
You can store the USB receiver inside the mouse.
To save power, turn o the power when you are not using the mouse.
Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by ashing blue 10
times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.
Mouse dimensions
106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)
Mouse weight
82g (with battery)
Nano USB receiver weight
2.0g
a
d
Quick Start
Guide
c
b
ON OFF
To change the DPI, press the DPI button.
Refer to the following for DPI indicators:
1000 dpi (default): Slowly ashing blue LED once under the scroll wheel.
1600 dpi: Fast ashing blue LED twice under the scroll wheel.
Rating
Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.)
Dongle: 5V / 25mA (Max.)
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE
OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
Hardware version
Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0
Software version
Mouse: V1.0, Wireless Receiver: V1.0
Max Output Power
Mouse: 0dbm, Wireless Receiver: 0dbm
Operating Frequency Range
Mouse: 2402-2480MHz,
Wireless Receiver : 2402-2480MHz
繁體中文
華碩WT425 無線光學滑鼠
型號:WT425M
無線光學滑鼠收發器
型號:WT425D
包裝內容物:
a. 2.4GHz 無線光學滑鼠
b. Nano USB 2.4GHz 接收器
c. 1 x 三號(AA)電池
d. 快速使用指南
e. 保固卡
安裝電池
1. 打開滑鼠底部電池蓋。
2. 將電池裝入電池槽,請注意正負極。
3. 裝回電池蓋。
注意:
• 附贈的電池不能充電。
若您在長時間內不使用滑鼠,請
移除電池。
更換電池時請使用同一類型的新
電池。
連接到電腦
1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連
接埠。
2. 開啟滑鼠電源開關。
注意:
•您可以將 USB 接收器存放在滑
鼠內。
•不使用滑鼠時關閉電源,可有效延
長使用時間。
•當使用時滾輪下方藍光閃爍 10
次,且此時您沒有進行 DPI 調整,
即表示電力不足,請更換電池。
調整 DPI
若要變更 DPI,請按住滾輪和左鍵三秒
鐘。 請參考以下 DPI 指示燈詳情:
1000 dpi(預設值): 滾輪下方藍光慢
速閃爍一次
1600 dpi: 滾輪下方藍光快速閃爍兩次
額定功率
滑鼠: 1.5V / 8.5mA (最高)
接收器: 5V / 25mA (最高)
小心 : 電池型號不正確可能會導致爆
炸,請根據說明處理使用過的電池。
按鍵功能
1 左鍵: 左鍵點選
2 右鍵: 右鍵點選
3 滾輪: 向上 / 下捲動與中鍵點選
4 DPI 切換按鈕:1000 / 1600
5 左前側按鈕: 上一頁(網際網路)
6 左後側按鈕:下一頁(網際網路)
滑鼠尺寸
106.84mm(長)x 74.73mm(寬) x
39.13mm(高)
滑鼠重量
82g (含電池)
Nano USB 接收器重量
2.0g
簡體中文
包裝內容物:
a. 2.4GHz 無線光學鼠標
b. Nano USB 2.4GHz 接收器
c. 1 x 五號(AA) 電池
d. 快速使用指南
e. 保修卡
安裝電池
1. 打開鼠標底部電池蓋。
2. 將電池裝入電池槽,請注意正負極。
3. 裝回電池蓋。
注意:
• 附贈的電池不能充電。
若您在長時間內不使用鼠標,請
移除電池。
更換電池時請使用同一類型的新
電池。
連接到電腦
1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 接
口。
2. 開啟鼠標電源開關。
注意:
•您可以將 USB 接收器存放在鼠
標內。
•不使用鼠標時關閉電源,可有效延
長使用時間。
•當使用時滾輪下方藍光閃爍 10
次,且此時您沒有進行 DPI 調整,
即表示電量不足,請更換電池。
調整 DPI
若要改變 DPI,請按住滾輪和左鍵三秒
鐘。 請參考以下 DPI 指示燈詳情:
1000 dpi(默認值): 滾輪下方藍光慢
速閃爍一次
1600 dpi: 滾輪下方藍光快速閃爍兩次
額定功率
鼠標: 1.5V / 8.5mA (最高)
接收器: 5V / 25mA (最高)
小心 : 電池型號不正確可能會導致爆
炸,請根據說明處理使用過的電池。
按鍵功能
1 左鍵: 左鍵點擊
2 右鍵: 右鍵點擊
3 滾輪: 向上 / 下滾動與中鍵點擊
4 DPI 切換按鈕:1000 / 1600
5 左前側按鈕: 上一頁(互聯網)
6 左後側按鈕:下一頁(互聯網)
鼠標尺寸
106.84 毫米(長)x 74.73 毫米(寬)
x 39.13 毫米(高)
滑鼠重量
82 克(含電池)
Nano USB 接收器重量
2.0 克
FRANÇAIS
Contenu de la boîte :
a. Souris optique sans l 2,4 GHz
b. Récepteur nano USB 2,4 GHz
c. 1 x Pile AA
d. Guide de démarrage rapide
e. Carte de garantie
Installer la pile
1. Retirez le couvercle du dessous.
2. Insérez la pile en prenant garde à bien
respecter la polarité.
3. Replacez le couvercle.
ATTENTION :
• La pile incluse n'est pas rechargeable.
• Lors d'une inutilisation prolongée, retirez
la pile.
• Utilisez uniquement des piles neuves et de
même type.
Connexion à un ordinateur
1. Insérez le récepteur USB dans l'un des
ports USB de votre ordinateur.
2. Allumez la souris.
REMARQUES :
Vous pouvez ranger le récepteur USB à
l'intérieur de la souris.
Pour économiser de l'énergie, éteignez la
souris si elle n'est pas utilisée.
Remplacez la pile lorsque le voyant de
la molette se met à clignoter 10 fois
consécutives de couleur bleue pour indiquer
que l'alimentation de la souris est faible et si
vous n'utilisez pas la souris pour les réglages
DPI.
Réglages DPI
Pour modier les réglages DPI, appuyez
sur le bouton DPI.
Reportez-vous aux indicateurs DPI suivants
:
1000 dpi (par défaut) : Le voyant de la
molette clignote une fois lentement et
de couleur bleue.
1600 dpi : Le voyant de la molette
clignote deux fois rapidement et de
couleur bleue.
Tension nominale
Souris : 1,5V / 8,5mA (Max.)
Dongle : 5V / 25mA (Max.)
ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION
SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT
REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU
FABRICANT.
Dimensions de la souris
106,84 mm (L) x 74,73 mm (l) x 39,13 mm (H)
Poids
82g (avec la pile)
Poids du récepteur nano USB
2.0g
Fonctions des boutons
1 Bouton gauche : Clic gauche
2 Bouton droit : Clic droit
3 Molette : Délement haut/bas et clic
central
4 Bouton de sélection DPI : 1000 / 1600
5 Bouton latéral gauche avant : Suivant
(Internet)
6 Bouton latéral gauche arrière :
Précédent (Internet)
DEUTSCH
Im Lieferumfang sind enthalten:
a. 2,4 GHz kabellose optische Maus
b. Nano USB 2,4 GHz Empfänger
c. 1 x AA Batterie
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekarte
Installieren der Batterie
1.
Entfernen Sie die untere Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterie in das Fach und
achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein
.
ACHTUNG:
Die mitgelieferte Batterie ist nicht
wiederauadbar.
Wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht
verwenden, entfernen Sie die Batterie.
Verwenden Sie eine neue Batterie
ähnlichen Typs.
Anschluss am PC
1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen
freien USB-Anschluss.
2. Schalten Sie die Einschalttaste ein.
HINWEISE:
Sie können den USB-Empfänger in der
Maus verstauen.
Um Strom zu sparen, schalten Sie die Maus aus,
wenn Sie sie nicht benutzen.
Ersetzen Sie die Batterie, wenn die
Maus nur noch mit wenig Batteriestrom
arbeitet. Dies wird angezeigt durch
10-maliges blaues Blinken unter dem
Scroll-Rad, wenn Sie dieses nicht für DPI-
Einstellungen verwenden.
DPI-Anpassung
Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie
die DPI-Taste.
Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:
1000 dpi (Standard):
Einmaliges
langsames Blinken der blauen LED unter dem
Scroll-Rad.
1600 dpi:
Zweimaliges schnelles
Blinken der blauen LED unter dem
Scroll-Rad.
Leistung
Maus: 1,5 V / 8,5 mA (Max.)
Dongle: 5 V / 25 mA (Max.)
ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH
EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT
EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE
GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN
ANGABEN DES HERSTELLERS.
Abmessungen der Maus
106,84 mm (L) x 74,73 mm (B) x 39,13 mm
(H)
Gewicht der Maus
82 g (mit Batterie)
Gewicht des Nano USB Empfängers
2,0 g
Tastenfunktionen
1 Linke Taste: Linksklick
2 Rechte Taste: Rechtsklick
3 Scroll-Rad: Hoch-/Herunterscrollen
und Mittelklick
4 DPI-Umschalttaste: 1000 / 1600
5 Obere Taste auf der linken Seite:
Weiter (Internet)
6 Untere Taste auf der linken Seite:
Zurück (Internet)
ITALIANO
Contenuto della confezione:
a. Mouse ottico senza li 2.4GHz
b. Ricevitore nano USB 2.4GHz
c. 1 x batteria AA
d. Guida rapida
e. Certicato di garanzia
Dimensioni del mouse
106.84mm (L) x 74.73mm (P) x 39.13mm
(A)
Peso del mouse
82g (con batteria)
Peso del ricevitore nano USB
2.0g
Funzioni dei pulsanti
1 Tasto sinistro: Click con il tasto sinistro
2 Tasto destro: Click con il tasto destro
3 Rotellina: Scorrimento verticale e click
centrale
4 Tasto regolazione DPI: 1000 / 1600
5 Tasto superiore sinistro: Avanti
(Internet)
6 Tasto inferiore sinistro: Indietro
(Internet)
Installazione della batteria
1. Rimuovete la cover inferiore.
2. Inserite la batteria nello slot
assicurandovi che la polarità sia
rispettata.
3. Riposizionate la cover.
ATTENZIONE:
• La batteria in dotazione non è
ricaricabile.
• Se pensate di non usare il mouse per
lungo tempo rimuovete la batteria.
• Usate una batteria nuova ed
equivalente.
Collegamento al PC
1. Inserite il ricevitore USB in una
porta USB disponibile.
2. Attivate l’interruttore di
alimentazione.
NOTE:
Il ricevitore USB può essere riposto
all’interno del mouse.
Per risparmiare energia disattivate
l’alimentazione quando non usate il
mouse.
Se non state utilizzando la
regolazione DPI e la luce sotto alla
rotellina di scorrimento lampeggia
dieci volte con colore blu è
necessario sostituire la batteria del
mouse.
Regolazione DPI
Per regolare il DPI premete il pulsante
DPI.
Fate riferimento ai seguenti indicatori
DPI:
1000 dpi (predenito): LED blu
lampeggiante lentamente (una volta)
sotto alla rotellina di scorrimento.
1600 dpi: LED blu lampeggiante
velocemente (due volte) sotto alla
rotellina di scorrimento.
Speciche
Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.)
Dongle: 5V / 25mA (Max.)
ATTENZIONE: Rischio di esplosione
se la batteria è sostituita con una di un
altro tipo non compatibile. Smaltite
le batterie usate attenendovi alle
istruzioni fornite dal produttore.

  :
a. 2.4 ГГц беспроводная оптическая
мышь
b. USB приемник 2,4 ГГц
c. 1 элемент питания типа АА
d. Краткое руководство
e. Гарантийный талон
 

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Вставьте батарейки, соблюдая
полярность.
3. Закройте крышку.
:
• В комплекте поставляются обычные
элементы питания.
• Извлеките батарейки, если Вы не
пользуетесь мышью длительное время.
• Используйте однотипные элементы
питания.
  
1. Подключите USB-приемник к
свободному порту USB.
2. Включите тумблер питания.
:
Вы можете хранить USB-приемник
внутри мыши.
Для экономии энергии, выключите
питание, когда не используете мышь.
Замените элементы питания, если
индикатор под колесиком прокрутки
мигает синим цветом 10 раз и вы не
используете DPI.
 DPI
Для изменения DPI нажмите кнопку DPI.
Индикаторы DPI смотрите ниже:
1000 dpi ( ): Медленно
мигает синим под колесиком прокрутки.
1600 dpi: Быстро мигает синим под
колесиком прокрутки.
:
Мышь: 1,5 В / 8,5 мА (макс.)
Приемник: 5В / 25 мА (макс.)
: ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНОГО ТИПА
ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. Утилизируйте
использованный аккумулятор
в соответствии с инструкциями
производителя.
 
106.84мм (Д) x 74.73мм (Ш) x 39.13мм( В)
 
82г (с эл. питания)
 KBM USB 
2.0g
 
1  : Щелчок левой
кнопкой
2  : Щелчок правой
кнопкой
3  : Прокрутка вверх/
вниз и щелчок
средней кнопкой
мыши
4   DPI: 1000 /
1600
4     :
Вперед (Internet)
6     :
Назад (Internet)
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 0.83 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na Asus WT425 Myš a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s Asus WT425 Myš?
Áno Žiadny
Ohodnoťte výrobok ako prvý
0 hlasy

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o Asus WT425 Myš. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu Asus WT425 Myš papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať Asus. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu Asus WT425 Myš v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka Asus
Model WT425
Kategória Myši
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 0.83 MB

Všetky príručky pre Asus Myši
Ďalšie príručky od Myši

Často kladené otázky o Asus WT425 Myš

Náš tím podpory vyhľadáva užitočné informácie o výrobkoch a odpovede na často kladené otázky. Ak nájdete v našich často kladených otázkach nejakú nezrovnalosť, dajte nám o tom vedieť pomocou nášho kontaktného formulára.

Aký je najlepší povrch na použitie myši? Overená

Tradičná trackball myš bude fungovať najlepšie na polstrovanom povrchu, napríklad na podložke pod myš. Optická myš bude fungovať na takmer akomkoľvek rovnom povrchu, s výnimkou priehľadných alebo reflexných povrchov. Povrchy s vytlačeným opakujúcim sa vzorom môžu rušiť fungovanie myši.

Bolo to užitočné (114) Čítaj viac

Čo je to ergonomická myš? Overená

Každodenné dlhodobé používanie bežnej myši môže mať za následok bolesť ruky a zápästia. Toto sa tiež nazýva RSI (Repetitive Strain Injury). Ergonomická myš je tvarovaná tak, aby tieto problémy redukovala alebo im predchádzala.

Bolo to užitočné (50) Čítaj viac

Aký je rozdiel medzi normálnou myšou a hernou myšou? Overená

Každá herná myš môže byť použitá ako bežná myš. Herná myš má však často na určitých miestach na uľahčenie hrania ďalšie tlačidlá. Existujú dokonca aj herné myši, ktoré majú tlačidlá, ktoré majú lepšie hrať konkrétnu hru.

Bolo to užitočné (45) Čítaj viac

Aká veľkosť myši je najlepšia pre moju ruku? Overená

Čiastočne to závisí od osobných preferencií a nevyhnutnosti, ale všeobecne by myš mala predstavovať asi 60% veľkosti vašej ruky. Toto je najpohodlnejšie a najergonickejšie.

Bolo to užitočné (36) Čítaj viac
Návod Asus WT425 Myš

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie